POZIV krajanom, ki bivate ob potoku Žabnica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Krajan Stanislav Jesenovec nas je opozoril na zaraščenost struge potoka Žabnica:

Na delu struge od Žepkovega mostu gorvodno in nizvodno dalje je mogoče videti zaraščeno strugo potoka.  Ker se bliža jesensko deževno in hudourniško nestanovitno vreme,  bi bilo primerno , da obrežni lastniki zemljišč  sami ali skupaj s sosedi poskrbite za nemoten pretok morebitne, narasle Žabnice. S tem bi sebe in druge obvarovali morebitne škode. K delu povabite neposredne sosede z daljšimi bregovi, ki imajo srečo, da pri njih potok ne dela naplavin. 

 

Zakon o vodah (ZV-1-NPB7):

100. člen(dolžnosti lastnika zemljišča)
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Ne glede na določbe 98. člena tega zakona lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika.

Avtor zgornje fotografije: Stanislav Jesenovec