S 1. 1. 2008 so se naslednja tekoča vzdrževanja predala v upravljanje ustreznim službam Mestne občine Kranj:

 • tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
 • tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna razsvetljava.

 

Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je našteto v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

 • tel.: 080 1885
 • email: mok@kranj.si

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite preko spletnega obrazca na naslovu: http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php

 

Vzdrževanje občinskih cest in pluženje,
popravilo ropotajocih pokrovov na cesti:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske
dejavnosti in promet

Saša Pančur
tel.: 04 237 31 13
e-mail: sasa.pancur@kranj.si

Slavko Savić
tel.: 04 237 32 10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Javna razsvetljava, otroška igrišča v lasti Mestne občine Kranj, obrezovanje dreves na javnih površinah:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Nataša Žibert
tel.: 04 237 31 96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr. divja odlagališča, živa meja ki posega v cesto, zapuščena
vozila na javnih površinah):

tel.: 04 237 31 97
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota Vzdrževanje cest (tudi pluženje):

Andrej Markun
e-mail: andrej.markun@komunala-kranj.si

tel. : (04)281-13-52
mobilni tel.: 031 694 913
dežurna številka (zimska služba): 031 328 363

Komunala Kranj, Delovna enota Javne površine:

Marjan Tušar
tel.: 04 28 11 375
mobilni tel.: 030 610 450
e-mail: marjan.tusar@komunala-kranj.si

Vzdrževanje avtobusnih postaj:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Slavko Savić
tel.: 04 237 32 10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Parkirišča:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske
dejavnosti in promet
Ajda Štern
tel.: (04)237-31-38
e-mail: ajda.stern@kranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje

Za vse dodatne informacije glede delovanja posameznih krajevnih skupnosti lahko pokličete Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti:

Telefon: 04 2373 221

E-naslov: KS.Kranj@kranj.si

Spletno mesto: www.kranj.si/mestna-obcina/krajevne-skupnosti

Prijave na mestno inšpekcijo

Medobčinski inšpektorat Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

 • opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice
  urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:

 • nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdržuje javni red in mir,
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu

Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. Prijavo lahko pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo naprej na Medobčinski inšpektorat. KS Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše prijave naprej.

Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na medobcinski.inspektorat@kranj.si.

Kontaktne osebe

Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

 • vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, mag. Martin Raspet (medobcinski.inspektorat@kranj.si / martin.raspet@kranj.si), 04 237 31 97, www.kranj.si/mestna-obcina/skupna-obcinska-uprava
 • inšpektor, svetnik, Barbara Metelko (barbara.metelko@kranj.si), 04 237 32 16,
 • inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si), 04 237 33 51,
 • inšpektor, Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si), 04 237 33 56,
 • inšpektor, Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.si), 04 237 33 61,
 • inšpektor, Mojca Trilar (mojca.trilar@kranj.si), 04 237 31 46.
 
Številka za prijave in informacije: 04 237 31 97.
 
Dežurna številka Medobčinskega redarstva Kranj: 041 659 449