Pojasnila Komunale Kranj glede umika rumenih zabojnikov za embalažo iz ekoloških otokov

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Iz Komunale Kranj smo prejeli naslednja pojasnila:

─ zbiranje mešane komunalne embalaže (plastike, pločevink, tetrapakov in druge embalaže) je z državno uredbo predpisano in organizirano po načelu od vrat do vrat oziroma na skupnih odjemnih mestih, kar pomeni, da ima vsak uporabnik možnost odlaganja v svoj zabojnik in je podvajanje nepotrebno;

─ delež odložene mešane komunalne embalaže (plastike) na ekoloških otokih v upravljanju Komunale Kranj je samo 7,85 % (304 t letno), torej je kar 92,15 % (3.874 t letno) zberemo od vrat do vrat;

─ glede na evidence zabojnikov upravičeno domnevamo, da del mešane komunalne embalaže na ekološke otoke oddajajo nosilci gospodarskih dejavnosti, ki se na ta način izogibajo stroškom, seveda v breme vseh ostalih zavezancev;

─ povzročitelji odpadkov iz dejavnosti morajo stroške ravnanja z odpadki poravnati po komercialnih tarifah na podlagi pogodbenega odvoza, izbirajo pa lahko med različnimi izvajalci;

─ stroški zbiranja različnih vrst odpadkov na ekoloških otokih vplivajo na ceno individualnega odvoza, ki jo sicer na položnicah mesečno plačujejo vsi uporabniki;

─ stroški zbiranja mešane komunalne embalaže (plastike) na ekoloških otokih v Komunali Kranj letno znašajo 90.000 EUR in se bodo z ukinitvijo skoraj izničili;

─ praznjenje večjih volumnov zabojnikov na redni vožnji (trasi) tovornjaka od vrat do vrat ima namreč bistveno manjši vpliv na stroške kot pa še ločena vožnja za praznjenje ekoloških otokov;

─ v kolikor uporabniki menijo, da jim trenutni volumen zabojnika ne zadošča, ga bomo brezplačno nadomestili z večjim;

─ večji volumen individualnega zabojnika za mešano komunalno embalažo (plastiko) pri gospodinjstvih ne vpliva na ceno, saj se obračun izvaja glede na število stalno in začasno prijavljenih oseb pri uporabniku;

─ zabojniki Komunale Kranj za ločeno zbiranje stekla in papirja ostajajo na ekoloških otokih, saj za te frakcije ni predpisano zbiranje od vrat do vrat; prav tako bomo spodbujali skupinsko (ulično) zbiranje kuhinjskih odpadkov in odpadnega rastlinskega jedilnega olja;

─ umik zabojnikov za mešano komunalno embalažo z ekoloških otokov ni in ne sme biti razlog za odlaganje odpadkov v naravo;

─ v primeru večjih količin odpadkov različnih frakcij prosimo uporabnike, da jih pripeljejo na zbirni center, nikakor pa ne odložijo v naravo.

Finančnih posledic za običajne gospodinjske uporabnike zaradi tega ukrepa Komunale Kranj torej ne bo!

Več informaciji uporabniki prejmejo ali uredijo naročilo zabojnika na brezplačni telefonski številki 080 35 55 ali preko elektronske pošte info@komunala-kranj.si.